Η εταιρεία εφαρμόζει διεθνή πρότυπα διαχείρισης για τις υπηρεσίες που παρέχει, και διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις :

 

EN ISO 9001 : 2015, Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητας
EN ISO 14001 : 2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 39001 : 2012, Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
ISO 26000 : 2010, Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
ISO 45001 : 2018, Σύστημα Διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια

Είμαστε καταχωρημένοι για την υπηρεσία της συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιπλέον διαθέτουμε αδειοδότηση από την διεύθυνση κτηνιατρικής του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης για εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων.